การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

วันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒,๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ณ สธน.ทอ.

1

2

3