น.อ.รศ.บุญเลิศ ปีกขุนทด รอง ผอ.สธน.ทอ.ผู้แทน ผอ.สธน.ทอ.
เป็นห้วหน้า
คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ณ บน.๔๖

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒

 

405f45844d4136a52dae33ba8b6acbc91eae8604aa90131a105bf8a832ea6da60

bcf11a9eadbb4a1387a37e744e2af04ea7e76a4fecca51e4de428618927156610

41e93afcddb1dd777a2211b9e0f211877638eaaabc24a64e63251b0c70592f4c0

2d4e15dd6c0ba72b8161ca4f578c7b0034e5b81fc0e6c43c40353269d8663d240

f0d081b8099706b3b22f2b91a9a240814b64975c10dd8f76bc1374c7a457ea3c0