day_of_inauguration

“ครบรอบ ๙ ปี แห่งความภาคภูมิใจของ สธน.ทอ.”

๑ เมษายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

stn

“ทำตนอย่างทหาร ทำงานอย่างตราชู ประสบการณ์เป็นครู ความรู้คือศาสตรา”

                 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ (สธน.ทอ.) เป็นหน่วยงานในส่วนบัญชาการของกองทัพอากาศ ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น อำนวยการ ควบคุม กำกับการ พัฒนา ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ แบบธรรมเนียม วินัย ความตกลงระหว่างประเทศ กฎการใช้กำลัง การปกครอง นิติกรรมสัญญา คดีความ และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย กับมีหน้าที่ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพระธรรมนูญ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งปัจจุบันมี พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นับแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยสายงานวิทยาการพระธรรมนูญของกองทัพอากาศได้เติบโตและวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มจาก “แผนกการคดี” ตามการจัดอัตรากำลังของกองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๔๙๑ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น “กองการคดี” ขึ้นตรงต่อแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารอากาศ “ฝ่ายพระธรรมนูญกองทัพอากาศ” และ “กองพระธรรมนูญ” ขึ้นตรงต่อ
กรมสารบรรณทหารอากาศ ตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ” ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนั้น จึงได้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็น
วันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

ตลอด ๙ ปี นับแต่จัดตั้งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจนถึงปัจจุบัน บุคลากรของสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา แม้กำลังพลจะน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณภารกิจงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ก็ยังดำรงขีดความสามารถการปฏิบัติ
ภารกิจปรากฏผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  work61

             

                        ด้วยตระหนักดีว่า กองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑  ที่กำหนดให้ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผน ประกาศและคำสั่ง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้งานฝ่ายอำนวยการด้านกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด การกำกับดูแลและบริหารกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพระธรรมนูญในแต่ละกรมที่มิใช่ส่วนบัญชาการและในระดับกองบินจึงเป็นสิ่งที่สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศมุ่งเน้นให้บุคลากรดังกล่าวสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ โดยสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศได้จัดให้มีการประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการแก่นายทหารพระธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้จนเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านมากขึ้น อาทิ กฎหมายอวกาศ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กร รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

 นอกจากนี้ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ยังได้จัดให้มีสำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมายขึ้นเพื่อให้บริการให้คำปรึกษากฎหมาย (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๐๗๐๔) อีกทั้งจัดวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในโอกาสต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ รวมถึงเผยแพร่บทความทางเว็บไซท์ www.legal.rtaf.mi.th ด้วยเจตนคติที่มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้า ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าวิชาการเป็นเลิศ เด่นในด้านการให้คำปรึกษา เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางกฎหมายให้ผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ”

“๙ ปีที่ผ่านมาจึงเป็น ๙ ปีแห่งความภาคภูมิใจ และเราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมั่นคง”