20170930 0333

20170930 0329 20170930 0331

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีข้าราชการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และเหล่าทหารพระธรรมนูญ

เกษียณอายุราชการ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑. พลอากาศโท คเชนทร์  โสมะนันทน์

                                          ๒. นาวาอากาศเอก นิพนธ์  คำเพ็ง                                                           ๓. นาวาอากาศเอก พิทักษ์  เพียรพิทักษ์

                                          ๔. นาวาอากาศโท ยิ่งยศ  ยอดไสว                                                          ๕. นาวาอากาศโท สมบูรณ์  จันเต็ม

                                          ๖. นาวาอากาศโท ไพฑูรย์  ภุมรินทร์                                                       ๗. นาวาอากาศโท อภินันท์  คัมภิรานนท์

20170930 0167 20170930 0158