DSC 6649DSC 6650

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

พลอากาศตรี คเชนทร์  โสมะนันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

พลอากาศตรี ต่อพล  ออเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

,DSC 6665  DSC 6699

DSC 6661