แนวทางปฏิบัติงาน นธน.

 

                                                                          งานด้านคดี

                                                                          งานด้านนิติธรรม

                                                                          งานด้านกฤษฎีกา