พิมพ์
ฮิต: 434

 

กฎหมายไซเบอร์

 

1.กฎกระทรวงกำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551

 

2.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 

3.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

4.พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

 

5. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2563