กฎหมายอากาศและอวกาศ

 

1.กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2519

 

2.กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2519

 

3.ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน

 

4.พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497

 

5.พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553

 

6.พรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการที่ต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521

 

8.พรบ.ว่าด้วยการปฎิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553

 

9.Act on Conduct of Violating Aircraft B.E.2553