พิธีประดับยศ

 ๕ พ.ค.๖๕

 1

 

2

 

3

 

 

 

6

 

7

 

7

 

8

 

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรศีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

เรืออากาศโทหญิง รุ้งนารี  ทวีฤทธิ์

พันจ่าอากาศเอก พัชร  พัดทอง

เมื่อ ๕ พ.ค ๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ