พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

 ๒๓ ธ.ค.๖๔

 2

 

3

 

4

 

5

 

6

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรศีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่

นาวาอากาศเอก พิทักษ์  พงษ์พันธ์

นาวาอากาศเอก ชัยณรงค์  พวงน้อย

เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ