ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล สธน.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

165

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11