พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔

 

1

 

2

 

3

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรศีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่

เรืออากาศเอกหญิง ณัฐพัชร์ สทัศน์ ณ อยุธยา

เรืออากาศตรีหญิง ชุติธิดา  พุทธมนต์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ