การประชุมชี้แจงเตรียมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล สธน.ทอ.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ 

โดย รอง ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สธน.ทอ.๒ วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔

1

2

3