พิธีประดับยศนายทหารประทวนได้รับการเลื่อนยศเป็จ่าอากาศเอกหญิง

วันพุธที่ ๒๔ พ.ย.๖๔

 

 1

2

 

3

 

 4

 

 

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น

ให้กับ จ่าอากาศเอกหญิง กรณิศ  เชิดโฉม ตำแหน่ง เสมียน กคด.สธน.ทอ.