กิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

                     พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  วัชรศีรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศนำกำลังพลสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เข้าร่วมกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เมื่อวันจันทร์ทืี่ ๒๒ พ.ย.๖๔ ณ บริเวณอาคารแปดกรม ภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ

1 

 

2

 

3

21

4

5