พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค.๖๔

 

1

 

3

4

 

5

  

6 

 

 

 

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรศีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่

เรืออากาศเอกหญิง ณัฐพัชร์ สทัศน์ ณ อยุธยา

เรืออากาศเอกหญิง ฐิติพร ศรีมังคละ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ