1

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์  วัชรคีรี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ (อัตรา พลอากาศตรี)

,  

2

 

3

4

 

5