ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

ในคณะกรรมการวินิฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

 

พิ่มเติมการรับสมัครทางเว็บไซต์ของกรมพระธรรมนูญที่

https://jag.mod.go.th/

 1401