แนวทางการดำเนินทางวินัยข้าราชการสังกัด ทอ.

1.การดำเนินการทางวินัยข้าราชการทหาร สังกัด ทอ.