กฎหมายคุ้มครองการปฎิบัติการทางทหาร

 

1.กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร

2.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457

3.ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

4.พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

5.พ.ร.ฎ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2535

6.พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

7.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2495

8.พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483

9.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

10.พ.ร.บ.ว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.2478

11.พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476