พิธีประดับยศนายทหารประทวนได้รับการเลื่อนยศเป็จ่าอากาศโทหญิง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เม.ย.๖๓

 

 000

1

3

4

5

6

 

 

พลอากาศตรี ชูชาติ  ตะวันเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น

ให้กับจ่าอากาศโท หญิง กรณิศ เชิดโฉม เสมียน กคด.สธน.ทอ.