พิมพ์
ฮิต: 4319

0

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

นาวาอากาศเอก ชูชาติ  ตะวันเย็น รอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ (อัตรา พลอากาศตรี)

,  

1

2

3