สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

 

 

 

วิสัยทัศน์
          “ปฎิบัติงานด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศ”
 
อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติราชการ สำนักพรธรรมนูญทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจ
           สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น  อำนวยการ  ควบคุม  กำกับการ  พัฒนา  ให้คำปรึกษา  และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบียบ  ธรรมเนียม  วินัย  ความตกลงระหว่างประเทศ  กฎการใช้กำลัง  การปกครองนิติกรรม  สัญญา  คดีความ  และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย  กับมีหน้าที่ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพระธรรมนูญ  มีผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก  (สำเนา) คำสั่งสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๔ เรื่องการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่