สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

 

 

 

วิสัยทัศน์
          “วิชาการเป็นเลิศ เด่นในด้านการให้คำปรึกษา  เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางกฎหมายให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ”
 
อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติราชการ สำนักพรธรรมนูญทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐ 
 
ภารกิจ
           สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น  อำนวยการ  ควบคุม  กำกับการ  พัฒนา  ให้คำปรึกษา  และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบียบ  ธรรมเนียม  วินัย  ความตกลงระหว่างประเทศ  กฎการใช้กำลัง  การปกครองนิติกรรม  สัญญา  คดีความ  และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย  กับมีหน้าที่ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพระธรรมนูญ  มีผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก  (สำเนา) คำสั่งสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๔ เรื่องการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่