กฎหมายที่ทหารควรทราบ

      สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

  พระราชบัญญัติ
  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลททหาร พ.ศ.๒๔๙๘[ฉบับปรับปรุง]
  กฎอัยการศึก พ.. ๒๔๕๗
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชกการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ [แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐]
  พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ พ.ศ.๒๕๕๐
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) .. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๖) .. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) .. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) .. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) .. ๒๕๕๑  
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.. ๒๕๕๑  
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑  
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับ (แก้ไขแล้ว)
  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ฉบับ (แก้ไขแล้ว)
  พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
  พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒)..๒๕๕
  พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖
  กฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลง ๒๑ ต.ค.๑๙

  ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลง ๓๑ ธ.ค.๕๐

  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. ๒๕๔๘  
  ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลง ๒๘ เม.ย.๕๓
 
     พระราชกฤษฎีกา
  พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๔๖
  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐
  พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๐
  พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.. ๒๕๕๐ 
  พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑  
  พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ..๒๕๕๒
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๔
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๕
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
 
     กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๒๐
กฎกระทรวงกำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๒
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และการได้รับเงินเดือนของทายาทของข้าราชการทหารและทหารกองประจำการที่เสียชีวิต
      เนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการ
      ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 
    ระเบียบ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.. ๒๕๔๔
  ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว
       ได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ
.. ๒๕๕๑ 
  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗  
  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙  
  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๓๔ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ .. ๒๕๕๒

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.. ๒๕๕๔

  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
       รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วยวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
       ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๔
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔)
  ข้อบังคับ
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยนายทหารพระธรรมนูญ ..๒๔๙๙
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง ..๒๔๙๙
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี ..๒๕๔๗
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ.๒๕๐๔  
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘  
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๔๒  
  ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์
  ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจำกายและประจำหน่วย
   ประกาศ
  ประกาศกรมพระธรรมนูญ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสายงานกรมพระธรรมนูญ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ [กองบิน ๕ กองทัพอากาศ]
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด [ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๕]
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด [ศาลจังหวัดทหารบกสระแก้ว]
  ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
       ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๕๖)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
       พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๗๑)
       [ฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ กองทัพอากาศ
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม]
 
   คำสั่ง
  คำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ)ที่ ๕๖/๕๓  เรื่อง  การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
       แทนหลักทรัพย์อื่นใด
  คำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ)ที่ ๕๗/๕๓  เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวทุ่งสีกัน
  คำสั่งกระทรวงกลาโหม(ชี้แจง) ที่ ๓/๑๗๒๗๕ เรื่อง การถอดหรือการออกจากยศทหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อื่น ๆ
  เลขเสร็จ ๔๖๘/๒๕๓๓      บันทึก เรื่อง  ปัญหาการลงทัณฑ์ทางวินัยแก่ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร
                                        
          พุทธศักราช ๒๔๗๖
  เรื่องเสร็จที่ ๓๖๕/๒๕๔๗ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                                        
         ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.. ๒๕๔๒ (กรณีข้าราชการทหารถูกกล่าวหาว่าได้กระทำ
                                      
            ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่ง
                                        
         หน้าที่ในการยุติธรรม
)

  เรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง  ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ ()

                                                  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. ๒๕๓๙

  เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔/๒๕๔๙ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน
                                                 บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่หรือโอนจากข้าราชการประเภทอื่นมาเป็น
                                                 ข้าราชการพลเรือนสามัญ การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ และการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

  เรื่องเสร็จที่ ๖๕๘/๒๕๔๙ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สิทธิการได้รับเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
                                        
         ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่างประเทศ

  เรื่องเสร็จที่ ๕๖๖/๒๕๕๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว
  เรื่องเสร็จที่ ๗๖/๒๕๕๔   บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเป็นบุคคลเข้าทำหน้าที่
                                                ทหารเป็นการชั่วคราวตามกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์
                                                ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓
  หนังสือเวียนแจ้งผลคดีชั้นฎีกา