แบบฟอร์มกฎหมายและแบบพิมพ์ศาลทหาร

สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

  แบบฟอร์มกฎหมาย
    การผ่อนชำระหนี้ให้แก่ทางราชการ
    คำขอดูข้อมูลข่าวสาร
    คำร้องเรียนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
    คำอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
    ตราสารโอนหุ้น
    ตัวอย่างการขอให้ออกหนังสือรับรอง(ท้ายคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๖/๕๓ ลง ๒๗ ก.ย.๕๓)
    แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวน
    แบบรายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย(ท้ายคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓ ลง ๒๗ ก.ย.๕๓)
    แบบรายงานเมื่อต้องคดีอาญา(ท้ายคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓ ลง ๒๗ ก.ย.๕๓)
    แบบหนังสือรับรองขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัวชั้นศาล)
    แบบสัญญาซื้อขาย
    แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
    แบบสัญญาจ้าง
    แบบสัญญาจ้างจ้างลูกจ้าง
    ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และแบบฟอร์ม
    พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (1)
    พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (2)
    พินัยกรรมแบบธรรมดา (1)
    พินัยกรรมแบบธรรมดา (2)
    สัญญากู้เงิน
    สัญญากู้เงินแนบท้ายสัญญาจำนำหุ้น
    สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน
    สัญญาขอเช่าอาคาร
    สัญญาค้ำประกัน
    สัญญาจำนำใบหุ้น
    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นงวด
    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    สัญญาเช่าช่วง
    สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
    สัญญาเช่าตึกแถว
    สัญญาเช่าที่ดิน
    สัญญาซื้อขายรถยนต์
    สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
    สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
    สัญญาภารจำยอม
    สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
    สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
    สัญญาให้สิทธิอาศัย
    สัญญาโอนหุ้น
    สัญญาโอนสิทธิการเช่า
    หนังสือการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(ตามประกาศกระทรวงการคลัง)
    หนังสือทัณฑ์บน
    หนังสือมอบอำนาจ
    หนังสือรับสภาพหนี้ (1)
    หนังสือรับสภาพหนี้ (2)
    หนังสือสัญญาโอนหุ้น
    หนังสือหย่าโดยความยินยอม
    หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
    หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง (ในการทำนิติกรรม)
 

    แบบพิมพ์ศาลทหาร [zip file]

แบบ

   บันทึกส่งสำนวน ส.๑
   บัญชีสำนวนการสอบสวน ส.๒
   รายงานการสอบสวน ส.๓
   กระดาษต่อ ส.๔
   คำให้การผู้ร้องทุกข์ ส.๕
   คำให้การผู้ร้องทุกข์ ส.๖
   บัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย ส.๗
   บัญชีของกลาง ส.๘
   หมายเรียก ส.๙
   บันทึกการจับ

        ส.๑๐

   บันทึกการสอบสวน

        ส.๑๑

   คำสั่งควบคุมผู้ต้องหา         ส.๑๒
   คำร้องขอประกันผู้ต้องหา         ส.๑๓
   คำสั่งปล่อยผู้ต้องหา         ส.๑๔
   คำร้องขอประกัน         ส.๑๕
   รายงานชันสูตรบาดแผล         ส.๑๖
   แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ         ส.๑๗
   หมายเหตุสอบสวนคดี         ส.๑๘
   บันทึกการค้น         ส.๑๙
   บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา         ส.๒๐
   บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา         ส.๒๑
   บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา         ส.๒๒
   บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ         ส.๒๓
   บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ         ส.๒๔
   ภาพถ่ายประกอบบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ         ส.๒๕
   แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ         ส.๒๖